علوم ارتباطات اجتماعی ( کارشناسی ارشد )

     

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: خانم مهندس نوایی
  • محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2511