حسابداری مالیاتی ( کارشناسی )

  • مدیر گروه: خانم دکتر مرادی
  • ایمیل zamoradi@yahoo.com
  • کارشناس گروه: خانم دانایی
  • محل کار: مجتمع 3 طبقه همکف
  • تلفن: 35-76301225 داخلی 2525